LÕPPENUD PROJEKTID

VALGA VEEARVESTITE SOETAMINE

Projekt nr.SFOS.2.1.0101.15-0161

 

Käesoleva projekti rahastustaotlus oli suunatud olemasoleva infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi parendamaks ka süsteemi hooldust, töökindlust ja ressursikasutust.

TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT VALGA LINNAS

Projekt nr.3-10/422

 

KIKi juhtimisel toimus seitsmes Eesti linnas  mastaapne projekt, millega renoveeriti kohapealne tänavavalgussüsteem. Tänavavalgustus sai kaasaegsema ja keskkonnasõbralikuma lahenduse.

VALGA LINNA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt nr. SFOS 2.1.0101.13-0109

 
Valga linna veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti olemasolevaid ja ehitati uusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke. Samuti hangiti vee-ettevõtte igapäevakseks tööks vajalikud masinad (laadur-ekskavaator, survepesuauto, hooldusauto).

 

VALGA MAAKONNA VEEMAJANDUSPROJEKT - VALGA LINN

Projekt nr.SFOS 2.1.0101.09-0023

 
Valga linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava näeb ette vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamist kogu Valga linna reoveekogumisala piires. Käesoleva projektiga kavandati torustike ehitus ja rekonstrueerimine linna kõige prioriteetsemates lõikudes.
 
Greaton CMS