HUMMULI

 
Vastavalt Hummuli Vallavolikogu 15.10.2013.a otsusele nr.122 ning Hummuli valla ja AS Valga Vesi vahel sõlmitud lepingule osutab Hummuli valla elanikele vee- ja kanalisatsiooniteenuseid AS Valga Vesi. Sõlmitud operaatorleping Hummuli valla ja AS Valga Vesi vahel kehtib perioodil 01.11.2013 kuni 31.10.2018.
 
AS Valga Vesi poolseks kontaktisikuks Hummuli vallas on Arno Loorist (kontaktid).
 

Keskkonnaamet on AS-le VALGA VESI väljastanud vee erikasutusloa nr L.VV/324091 põhjavee võtmiseks ja heitvee suublasse juhtimiseks Hummuli alevikus kehtivusajaga 01.01.2014 – 31.12.2018.

Hummuli puurkaevust võetava veega varustatakse valla elanikkonda ja piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga teenindatav elanike arv on hinnanguliselt 350, lisaks kaks väiksema veetarbimisega ettevõtet, Hummuli vallavalitsus ja põhikool.

Hummuli puurkaev (katastrinumber 10968) on 95 m sügav, avab kesk-devoni veekihi ning selle tootlikkus on kuni 480 mööpäevas. Keskmine veevajadus on maksimaalselt 60 m3 päevas, 5400 m3 kvartalis ja 21600 m3 aastas.  

Hummuli alevikus on kaks eraldi kanalisatsioonisüsteemi ja kaks reoveepuhastit: 
  • Lumelinna reoveepuhasti koosseisu kuulub septik ja biotiigid. Biotiikidest puudub väljavool, sinna juhitav heitvee kogus on keskmiselt 2,7 m3 ööpäevas. 
  • Hummuli puhasti teenindab Hummuli reoveekogumisala (registrinumber RKA0820462). Reoveepuhasti EKO-2000 SBR on ehitatud 2002. a ja renoveeritud 2011. a. Puhasti koosseisus on peakollektor, võrekaev, aktiivmudapuhasti, avarii väljalasuks 2 biotiiki. Vajadusel on võimalus lisada puhastusprotsessi raudsulfaati fosfori  ärastamiseks. Hummuli reoveepuhasti eesvool kuulub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve alamvesikonna veekogumisse Väike-Emajõgi_3 (veekogumi kood 100820_3), mille seisundiklass on veemajanduskavas märgitud heaks. Reostuskoormuse mõõtmise tulemustest lähtuvalt (teostatud 2013.a oktoobris) oli Hummuli puhastil keskmine vooluhulk 21,6 mööpäevas ning keskmine reostuskoormus 237 inimekvivalenti.

Keskkonnaministri määrusega on 2009. a kinnitatud Hummuli reoveekogumisala pindala 23 ha, reostuskoormus 456 ie.

Greaton CMS