KASUTAMISEESKIRI

HUMMULI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI KASUTAMISE EESKIRI

Vastu võetud 30.09.2014 nr 17
(Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 alusel.)

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Eeskirja reguleerimisala
(1) Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamise nõuded ja tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra
Hummuli vallas.
(2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud juriidilistele ja
füüsilistele isikutele Hummuli vallas.
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid Hummuli Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud Hummuli valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas märgitud tähenduses.
(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikele 1 kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
1) abonenttasu– tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise tagamise
eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest;
2) arvestusperiood– veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise periood, mille kohta kliendile
esitatakse arve;
3) kinnistu– kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus,
korteriomand või korterihoonestusõigus.
4) klient– kinnistu omanik, hoonestusõiguse omanik või ehitise kui vallasasja omanik, kelle omandis või kelle
valduses on ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ühendatud veevarustus- ja kanalisatsioonirajatised ning kes
on sõlminud vee-ettevõtjaga kliendilepingu;
5) kinnistu veetorustik– liitumispunkti ja veemõõtesõlme vaheline torustik, liitumispunkti puudumisel
kinnistusisene torustik;
6) sademevesi– loodusliku päritoluga sademe- ja drenaaživesi ning maapinnalähedase põhjaveekihi, mis toitub
otseselt sademetest, vesi;
7) kontrollkaev– võrgu hoolduseks ja kontrolliks torustikule ehitatud kaev, DN400-800;
8) mõõdukaev– kaev, kus asub mõõdusõlm;
9) paisutustase– veepinna kõrgusmärk, milleni kanalisatsioonivesi võib uputuse või ummistuse korral
ühiskanalisatsioonis tõusta;
10) reovesi– üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
11) reoveekanalisatsioon– ehitised ja seadmed reovee ärajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks;
12) sisendustoru– kinnistu veevärgi torustiku lõik liitumispunktist veearvestini;
13) teenusleping– kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud leping veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste
ostu-müügi kohta;
14) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii– ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete
ettenägematu purunemine või rikkiminek, mille tagajärjel oluliselt halveneb või katkeb klientide veega
varustamine või nende reovee ärajuhtimine või on ohustatud inimesed, ehitised või keskkond;
15) ühisveevärk ja -kanalisatsioon– ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega
varustamine või reovee ärajuhtimine ja mis on vee-ettevõtja hallatav.
Leht 2 / 10 Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat
koos.
§ 3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamine
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutab vallavolikogu
otsusega tegevuspiirkonda määratud vee-ettevõtja.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ning korrashoiu oma tegevuspiirkonnas tagab vee-ettevõtja
vastavalt eeskirjale ning Hummuli Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud
lepingule.
(3) Ühisveevärgist klientidele antava vee kvaliteet ja kvaliteedikontroll peab vastama sotsiaalministri
kehtestatud nõuetele. Nõuete täitmise peab tagama vee-ettevõtja.
(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni klientidel on õigus saada ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni
reovett vastavalt vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingule (edaspidi teenusleping). Teenusleping sõlmitakse kinnistu,
hoonestusõiguse alusel maa kasutaja või ehitise kui vallasasja omanikuga.
(5) Ühisveevärk on ette nähtud joogi- ja tuletõrjevee saamiseks.
(6) Reoveekanalisatsioon on ette nähtud reovee ärajuhtimiseks.
§ 4. Veeteenuse hind ja selle tasumine
(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad kehtestab vee-ettevõtja kooskõlastatult Hummuli
Vallavalitsuse või Konkurentsiametiga.
(2) Klient tasub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest vee-ettevõtja kehtestatud hindade alusel
vastavalt teenuslepingule.

2. peatükk
VEEGA VARUSTAMINE JA REOVEE ÄRAJUHTIMINE

 

§ 5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus ja liitumispunkt
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja
määratud liitumispunkt. Nõuded liitumispunkti paigutuse kohta esitatakse liitumistingimustes. Liitumispunkt on
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Liitumispunkti puudumisel on ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni ning
kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni piiriks kinnistu piir.
(2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Kui liitumispunkti
ei ole võimalik eelnimetatud tingimustel määrata, määratakse see vee-ettevõtja ja kliendi vahelisel kokkuleppel.
(3) Kui kliendi kinnistu ei piirne üldkasutatava maaga, loetakse liitumispunktiks üldkasutatava maa ja esimese
sellega kokkupuutuva kinnistu liitumispunkt. Kinnistutel asuvaid kaasomandis olevaid torustikke peavad
omanikud ise ühiselt teenindama (hooldus, remont jne).
(4) Veevärgil on liitumispunktiks peakraan, kanalisatsioonil kontrollkaev (toru). Kui olemasoleval torustikul
peakraan või kontrollkaev puudub või asub kinnistu piirist kaugemal kui üks meeter ning liitumispunkti asukoht
ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt poolte vahel teisiti kokku lepitud, määratakse ajutine liitumispunkt
kuni torustiku vajalike ümberehitusteni.
(5) Liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga, mis on koos liitumislepingu ja
liitumistingimustega teenuslepingu lahutamatu osa.
(6) Kinnistu piiride või hoonestuse muutmise korral tuleb kliendil see eelnevalt kooskõlastada omavalitsuse ja
vee-ettevõtjaga. Kui seoses sellega tekib vajadus liitumispunktide või teiste veevärgi- või kanalisatsioonirajatiste
ümberehituseks, seab vee-ettevõtja koos vallavalitsusega tehnilised tingimused koos teostustähtajaga 30
kalendripäeva jooksul kooskõlastamise taotluse esitamise päevast arvates.
§ 6. Ühisveevärgi veerõhk ja ühiskanalisatsiooni paisutustase
(1) Veerõhu liitumispunktides määrab vee-ettevõtja piirkonniti kehtestatud üldplaneeringu alusel, lähtudes
hoonestuse valdavast kõrgusest ja võrgurajatiste tehnilisest lahendusest.
(2) Vähim nõutud veerõhk, mõõdetuna maapinna kõrgusel, on ühekorruselise hoonestuse korral 20 m
veesammast (edaspidi m H2O), millele hoonestuse iga järgmise korruse kohta lisandub 4 m H2O. Kui kinnistul
vajatakse suuremat veerõhku, peab rõhu tõstmise korraldama klient oma rõhutõsteseadmega ja oma kulul.
Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Leht 3 / 10
(3) Rõhk ei tohi langeda torustikus alla 10 m H2O ega ületada 60 m H2O.
(4) Paisutustase ühiskanalisatsioonis on määratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja esitatakse
liitumistingimustes. Kui paisutustase ei ole ette antud, siis on selleks reovee-kanalisatsiooni korral liitumispunkti
poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kontrollkaevu kaane kõrgus. Kui reovee isevoolne või
üleujutusriskita ärajuhtimine ei ole tagatud, peab klient reovee ülepumpamise või paisutustasemest allpool
asuvate ruumide ja pindade kaitse korraldama oma seadmetega oma kulul.
§ 7. Ajutised torustikud
(1) Vee-ettevõtja võib lubada tähtajalist veekasutust või reovee ärajuhtimist ajutiseks tarviduseks (ehituseks,
kaubanduseks, kastmiseks) tema poolt väljastavate tehniliste tingimuste ja tähtajalise teenuslepingu alusel
eelneva liitumislepingule.
(2) Ajutiste torustike ehitamise, hoolduse ja likvideerimise korraldab tähtajalise teenuslepingu taotleja oma
kulul. Kui selliseid ühendusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tähtaegselt ei likvideerita, võib seda teha veeettevõtja
kliendi kulul.
(3) Ajutiste torustike kohta kehtivad kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuded. Liitumispunktideks ajutiste
torustike ja ühisveevärgi või ühiskanalisatsiooni vahel on nende ühinemiskohad. Veetorustike ühinemiskohal
peab olema sulgur ja tagasilöögiklapp.
(4) Tähtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse ja reovee ärajuhtimise arvestuse pidamiseks oma kulul
paigaldada ajutisele torustikule vee-ettevõtja nõuetele vastav veemõõdusõlm ja arvesti, kui taotleja ja veeettevõtja
ei ole kokku leppinud teisiti.
§ 8. Nõuded kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehituse, korrasoleku ja hoolduse kohta
(1) Kinnistu Vee tagasivoolu vältimiseks kinnistu veevärgist ühisveevärki peab kinnistu veemõõdusõlmele
olema paigaldatud tagasilöögiklapp.
(2) kanalisatsioonil peavad allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reovee äravooludel olema
kaitseseadmed uputuste vältimiseks.
(3) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda, et kanalisatsiooni ühendustorustik oleks ventileeritud kinnistu kanalisatsiooni
kaudu läbi vähemalt ühe välisõhku avaneva ventilatsioonitoru.
(4) Klient on kohustatud:
1) kasutama kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni selliselt ja hoidma need sellises korras, et need ei oleks ohuks
kinnistul viibijatele, ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuse osutamist teistele
klientidele;
2) tagama juurdepääsu sisendustoru kohal olevale maa-alale toru kontrollimiseks ning sisendustoru nähtava
lekke ilmnemisel või sellekohase kahtluse tekkimisel teatama sellest vee-ettevõtjale;
3) lubama paigaldada kinnistu veevärgile veearvesteid ja neid hooldama;
4) lubama vee-ettevõtjal võtta kinnistu võrgust vee- ja reoveeproove ja Terviseametil veeproove;
5) hoidma tema puhastusalal ja kinnistul asuvad kanalisatsiooni kontrollkaevud ja peakraani luugid lume ja
jäävabad;
6) jälgima liitumispunktide luukide ja ühisveevärgi tähissiltide seisundit ning teavitama ettevõtjat nende
vigastustest ja kaotsiminekust.
(5) Kinnistul on keelatud ühendused, mis ohustavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööd või nende kasutajaid.
Keelatud ühenduseks loetakse:
1) ühendus, mis võimaldab reostunud või reostusohtliku vee, samuti töödeldud (muudetud kvaliteediga) või
kõrge temperatuuriga vee või auru, ohtlike vedelike või gaaside tagasivoolamist või imbumist veevärgiga
ühendatud seadmetest või süsteemidest nii normaal- kui alarõhu korral veevärgis;
2) ühendus, mis võimaldab ühisveevärgiga vahetult ühenduses (vaba väljavooluta, torukatkestita, jms) olevasse
kinnistu veevärki juhtida vett teistest veeallikatest või veevarustussüsteemidest;
3) kinnistu veevärgi vahetut ühendust kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja –kaevudega, vedelike
reservuaaridega (v.a joogivee reservuaarid), kõrgsurveseadmetega, samuti seadmestikuga, milles kasutatakse
tervisele ohtlikke aineid;
4) ühendus, mis võimaldab juhtida sademevett reoveekanalisatsiooni, kui see ei ole kokku lepitud vee-ettevõtja
ja kliendi vahelise lepinguga.
(6) Kui kliendi tehtud keelatud ühenduse, ühiskanalisatsiooni ohustava reostuse ärajuhtimise või kliendi muu
süülise tegevuse tõttu on reostunud vesi ühisveevärgis, rikutud ühiskanalisatsiooni rajatist või tekitatud kahju
keskkonnale, siis kahju hüvitab klient seadusega ettenähtud korras.
Leht 4 / 10 Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
§ 9. Veeseadmete plommimine
(1) Vee-ettevõtjal on õigus kinnistu veevärgil ja kanalisatsioonil plommida:
1) vee- ja reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja –ülekande süsteem;
2) kinnistu veevärgi sisendus- ja kanalisatsiooni väljundtorustik;
3) ühendused, mis võimaldavad veevõttu enne veearvestit.
(2) Plommide paigaldamine vormistatakse kahepoolse aktiga, mille kohaselt klient vastutab plommide säilimise
eest ning on kohustatud otsekohe teatama vee-ettevõtjale nende kaotsiminekust või rikkumisest.
(3) Kliendil on keelatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning kinnistuvõrkude plommitud
sulgurite omavoliline avamine või sulgemine.
(4) Eemaldatud plommide tagasi paigaldamise kulud kannab klient.
§ 10. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontroll
(1) Õigusteostada kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni süsteemi koosseisu ja korrasoleku kontrolli on
vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi volitatud isik) ja/või vee-ettevõtjal vastavalt teenuslepingule ja
käesolevale eeskirjale.
(2) Kontrolli käigus leitud puuduste või rikkumiste kohta koostatakse kahes eksemplaris akt, millest üks
jäetakse kliendile. Akt on sõltuvalt puuduste või rikkumiste iseloomust tähtajaliste teadete või ettekirjutuste, vee
andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamise, kahjuhüvitise ning seadusjärgsete trahvide määramise aluseks.

3. peatükk
TEENUSE OSUTAMISE KATKESTAMINE JA TAASTAMINE NING TEENUSE OSUTAMINE AVARIIOLUKORRAS
 


§ 11. Vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamine ja taastamine
(1) Vee-ettevõtjal on kohustus klienti eelnevalt kirjalikult hoiatada ning mitte varem kui hoiatusest kahe
nädala möödumisel, katkestada kliendile vee andmine ja reovee ärajuhtimine, kui selleks esineb vähemalt üks
järgmistest alustest:
1) klient on viivitanud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste arve või muude maksekohustuste
tasumisega üle kahe nädala, maksetähtaja saabumisest arvates;
2) klient ei võimalda kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust või veearvesti
näitude lugemist, kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile plommide paigaldamist ning vee- ja reoveeproovide
võtmist;
3) klient ei ole arvesse võtnud vee-ettevõtja või volitatud isiku tähtajalisi teateid või täitnud käesolevast
eeskirjast tulenevaid ettekirjutusi;
4) klient ei ole kinni pidanud vee tarbimise ja reovee ärajuhtimise nõuetest või liitumistingimuste kohasest
veetarbimise ja reovee ärajuhtimise hulgast.
(2) Vee-ettevõtjal on õigus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja reovee ärajuhtimine:
1) omavolilise veevõtu või reovee ärajuhtimise ilmsikstulekul;
2) kinnistu veevärgist või kanalisatsioonist lähtuva reostuse korral, mis ohustab ühisveevärki või -
kanalisatsiooni, inimeste elu või tervist või keskkonda;
3) sisendustoru lekke ilmnemisel.
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohasel tegutsemisel ei ole rikkumiste või puuduse kohta vormistatud akti
üleandmisega klienti katkestuse põhjusest teavitatud, tuleb katkestamise põhjustest teavitada klienti kirjalikult
esimesel võimalusel.
(4) Vee andmine ja reovee ärajuhtimine taastatakse kliendi kirjaliku taotluse alusel pärast katkestamise põhjuste
kõrvaldamist ja sellega vee-ettevõtjale tekitatud kahju hüvitamist. Omavolilisi liitumisi ei aktsepteerita.
(5) Vee-ettevõtja ei vastuta kliendi kinnistule vee andmise ja reovee ärajuhtimise eeskirja kohase katkestamise
korral sellest kliendile või kolmandale isikule põhjustatud võimalike kahjude eest.
(6) Vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamise põhjuseks ei saa lugeda seda, et vee-ettevõtja ja kliendi
vahel puudub kirjalik leping, kui vee-ettevõtja esitab regulaarselt veeteenuste arveid ja klient on arved
õigeaegselt tasunud.
(7) Erakorraliste asjaolude korral on vallavalitsusel või vee-ettevõtjal õigus piirata ühisveevärgi vee kasutamist
kastmiseks.
Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Leht 5 / 10
§ 12. Vee andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii ning remonttööde korral
(1) Vääramatu jõu tõttu tekkinud veevarustuse või reovee ärajuhtimise katkemisel teostab klientide veega
varustamist või reovee ärajuhtimist vee-ettevõtja, lähtudes vallavalitsuse antud korraldustest.
(2) Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada klientidele vee andmine ja reovee ärajuhtimine avariiliste ja
plaaniliste remonttööde korral. Kui veekatkestus toimub remonttööde tõttu, mis kestavad enam kui 10 tundi,
tagab vee-ettevõtja mõistliku aja jooksul, kuid vähemalt 24 tunni pärast, ajutise veevõtu võimaluse klientide
esmasteks vajadusteks.
(3) Vee-ettevõtja on kohustatud teavitama vallavalitsust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste plaaniliste
ehitus- ja remontööde ajast hiljemalt kaks nädalat enne tööde algust ja avariiliste remonttööde aja vahetult pärast
seda, kui vee-ettevõtja on avariiteate registreerinud. Plaaniliste remonttööde algusest ning nendega seotud vee
andmise ja reovee vastuvõtu piiramisest või katkestusest teavitatakse kliente kirjalikult (s.o e-posti või posti
teel) vähemalt viis päeva enne tööde algust.
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 kohasest teavitamise kohustusest kinni ei peeta, vastutab vee-ettevõtja
plaaniliste remonttööde tõttu kliendile vee andmise või reovee ärajuhtimise piiramisest või katkestamisest
põhjustatud võimalike kahjude eest.
(5) Vee-ettevõtja ei vastuta kliendile vee andmise või reovee ärajuhtimise vähenemise või katkemise ning
üleujutuste ja nendest põhjustatud võimalike kahjude eest, kui need on toimunud vääramatu jõu tagajärjel. Kui
vee-ettevõtja on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hooldus- või remonttööde käigus põhjustanud kliendi kinnistu
veevärgi või kanalisatsioonile kahjustusi või ruumide üleujutusi, korvab vee-ettevõtja kliendile kahjustuste
kõrvaldamiseks vajalikud kulud.
(6) Teemaa või tänava pinnale ulatuvate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste purunemise või rajatiste
purunemisest põhjustatud teepinna vajumise korral tähistab vee-ettevõtja teelõigu liikluskorraldusvahenditega ja
likvideerib purunemise või vajumise kooskõlastatult tee või tänava omanikuga.

4. peatükk
OMAVOLILINE VEEVÕTT JA REOVEE ÄRAJUHTIMINE

 

§ 13. Omavolilise veevõtu ja reovee ärajuhtimise määratlus
(1) Omavoliliseks veevõtuks või reovee ärajuhtimiseks loetakse juhtumit, mil:
1) isikul puudub vee-ettevõtjaga kirjalik leping, välja arvatud ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni seaduse § 8
lõikes 41 sätestatud juhul;
2) torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või reovee mõõdusõlmele vee-ettevõtja pandud
plommid on eemaldatud või rikutud;
3) vee- või reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud või rikutud;
4) vee- või reoveearvesti näitusid on moonutatud või arvesti on rikutud või eemaldatud;
5) kinnistu veevärgile on enne veearvestit monteeritud veevõttu võimaldav ühendus;
6) vee-ettevõtja loata toimub kontroll- või muu kaevu kaudu reovee või fekaalide purgimine
ühiskanalisatsiooni või reovee kanalisatsiooni juhitakse sademevett;
7) pannakse toime tegu, mis on suunatud teenuste tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.
(2) Vee omavolilise kasutamise või reo- ning sademevee omavolilise ärajuhtimise ilmsiks tulekul
koostab ülevaatust teinud volitatud isik või vee-ettevõtja rikkumist määratleva akti.
§ 14. Omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ära juhitud reo- ning sademevee mahu ja maksumuse
määramine
(1) Omavolilise veevõtu ilmsikstulekul tasub klient vee-ettevõtjale hüvitist toru läbilaskevõime järgi toru
avamise, rikkumise, ühenduse või plommi eemaldamise kohas arvestusega, et töötab kogu toru ristlõige 24 tundi
ööpäevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek. Veearvesti ja veemõõdusõlme plommide rikkumise või eemaldamise
või arvesti näitude moonutamise korral võetakse läbilaskevõime määramisel aluseks arvesti arvestuslik
siseläbimõõt. Kui omavoliliselt võetud vett oli võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni, lisatakse hüvitisele tasu
selle ärajuhtimise eest. Hüvitis arvutatakse kehtivatest veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuste hindadest
lähtudes.
(2) Omavolilise reo- ning sademevee ära juhtimise ilmsiks tulekul tasub klient vee-ettevõtjale hüvitist:
1) ühisveevärgist või muust veeallikast (sõltuvalt vee saamise kohast) kliendi kinnistu veevärki suubuva
veetoru läbilaskevõime järgi vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 kohasele arvestuskorrale;
2) reoveearvesti või mõõdusõlme plommide rikkumise või näitude moonutamise korral vastavalt käesoleva
paragrahvi lõike 1 kohasele arvestuskorrale arvesti toru arvestusliku siseläbimõõdu järgi;
Leht 6 / 10 Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
3) sademevee ärajuhtimisel reoveekanalisatsiooni iga sademevee vastuvõtu- või ühenduspunkti (restkaevu,
drenaažiühenduse, kanalisatsiooni kontrollkaevu korraldatud äravoolu, katuseäravoolu jne) pealt, lähtudes
äravoolust 75 m3kalendrikuus ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnast.
(3) Kui omavoliline reovee või fekaalide ärajuhtimine (purgimine) toimus teisaldatavate mahutite täitmiseks
või tühjendamiseks, tasub vee võtja või ärajuhtija vee-ettevõttele hüvitist, lähtudes kasutatud mahuti mahust ja
reovee ärajuhtimise teenuse hinnast, kusjuures maksimaalselt on võimalik nõuda tasu 15-kordselt mahuti mahu
eest.
(4) Omavolilise veekasutuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise kestus arvutatakse tagasi päevani, mil
volitatud isik või vee-ettevõtja võis veenduda omavolilise veekasutuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise
puudumises ja selle dokumenteerida, kuid mitte üle kuue kalendrikuu tagasi.
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud hüvitise määrasid võib vee-ettevõtja vähendada, lähtudes
faktilistest tingimustest ja tehnilistest asjaoludest.
(6) Omavolilise veekasutuse või vee ärajuhtimise juhtudel, mille mahu ja maksumuse arvestus ei mahu
käesoleva paragrahvi lõigete 1, 2 ja 3 kohase arvestuskorra alla, määrab hüvitise volitatud isik vee-ettevõtja
tehniliste arvestuste alusel.

5. peatükk
NÕUDED ÄRAJUHITAVA REOVEE KOHTA

 

§ 15. Reovee ärajuhtimise nõuded ja tingimused
(1) Ühiskanalisatsiooni on lubatud juhtida ainult sellist reovett, mis ei kahjusta kanalisatsiooni ehitisi ja
seadmeid ning on puhastusseadmetes puhastatav.
(2) Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reovett, mis sisaldab:
1) põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;
2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavad ained;
3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja gaase;
4) radioaktiivseid aineid;
5) inimesele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;
6) biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;
7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.
(3) Ärajuhitava reovee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40oC.
(4) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, lokaalsete puhastite
jäätmeid jms, sh purustatud kujul.
(5) Reovee ärajuhtimisel on keelatud tekitada nii hüdraulilisi kui ka reostuslikke löökkoormusi.
(6) Avariijuhtudest, mis on põhjustanud ärajuhitava reovee reostusnäitajate tõusu või täiendavate
kanalisatsioonirajatistele, inimesele või keskkonnale ohtlike saasteainete sattumise ühiskanalisatsiooni, on klient
kohustatud viivitamatult teatama vee-ettevõtjale ohutusmeetmete rakendamiseks.
§ 16. Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusnäitajate piirväärtused
(1) Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusnäitajate piirväärtused on järgmised:
1) üldreostusnäitajate piirväärtused vastavalt eeskirja lisas 1 toodule;
2) ohtlike ainete reostusnäitajate piirväärtusteks on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 10 lõike 2 alusel
keskkonnaministri kehtestatud piirväärtused.
(2) Vee-ettevõtja on kohustatud kliendilt vastu võtma reovett, mille reostusnäitajad ei ületa käesoleva
paragrahvi lõikes 1 esitatud piirväärtusi, ning reovett, mille jaoks saasteainete sisalduse piirväärtusi ei ole
kehtestatud, kui need ained ei kahjusta ühiskanalisatsiooni ega põhjusta puhastusprotsessi häireid.
(3) Kui reovee reostusnäitajad ületavad käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaseid piirväärtusi, on klient kohustatud
enne reovee ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastust.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud reostusnäitajate piirväärtuste ületamise korral loetakse seda reovett
ühiskanalisatsiooni, inimese elu või tervist või keskkonda ohustavalt reostatuks, kui selline ületamine ei ole
lubatud ülenormatiivse reostuse grupi kohaselt (ülenormatiivse reostustasu maksmisega) või teenuslepinguga.
§ 17. Reovee reostusnäitajate kontrollimine
(1) Kliendi reovee reostusnäitajate kontrollimise proovivõtu kohaks on kontrollkaev, mis fikseeritakse
teenuslepingus. Kontrollkaevuks on kinnistu kanalisatsiooni viimane kontrollkaev enne liitumispunkti, kui ei
Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Leht 7 / 10
ole kokku lepitud teisiti. Kui kontrollkaev ei ole teenuslepinguga määratud, võetakse proov liitumispunktist või
selleks sobivast kinnistupoolsest kontrollkaevust.
(2) Reovee proovivõtu sageduse ja proovis reostusnäitajate loetelu ning reostusgrupi määrab vee-ettevõtja,
lähtudes reostuse iseloomust ja tasemest. Klient, kes kasutab oma tegevusalas või tehnoloogias ohtlikke
aineid sisaldavat tooret, abimaterjale, pooltooteid või kemikaale, on kohustatud teatama vee-ettevõtjale
kõigist reoveega ärajuhitavatest saasteainetest ja kinnistul kasutatavatest või hoitavatest ohtlikest ainetest ja
materjalidest, sealjuures bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest ainetest ja materjalidest.
(3) Proove võtab vee-ettevõtja proovivõtja kliendi esindaja või volitatud isiku juuresolekul. Proovivõtja peab
olema atesteeritud keskkonnaministri kehtestatud korras ja omama asjaomast tunnistust. Vee-ettevõtja korraldab
proovide analüüsi veeuuringuteks akrediteeritud laboratooriumis.
(4) Proov võetakse punktproovina, järgides keskkonnaministri määrusega kehtestatud proovivõtmise nõudeid.
(5) Reovee proovide võtmine vormistatakse proovivõtu protokolliga kahes eksemplaris, millest üks antakse
pärast proovide analüüsimist koos analüüsiandmetega kliendile.
(6) Kui proovivõtu analüüsi andmetel põhjustab reovee reostusnäitajate tase reovee reostusgrupi muutumist,
väljastatakse kliendile sellekohane kirjalik teatis kahe nädala möödumisel proovivõtu päevast arvates.
(7) Kui proovi analüüsi andmetel reovee reostusnäitajate tase ületab käesolevas eeskirjaga määratud
saasteainete piirväärtusi on vee-ettevõtjal õigus võtta ülenormatiivse reostuse tasu kuni uue proovi analüüsi
andmete esitamiseni, millest peab selguma et saasteainete (k.a ohtlike ainete) sisaldus vastab eeskirjas või
teenuslepingus märgitule.

6. peatükk
VEE MÕÕTMINE NING REOVEE ARVESTUS NING TEENUSTE EEST TASUMINE

 

§ 18. Vee mõõtmine
(1) Kinnistu veevärk peab olema varustatud veemõõdusõlmega.
(2) Kinnistul tarbitav vesi peab olema mõõdetud ühes veemõõdusõlmes. Enam kui ühe veemõõdusõlme
rajamine kinnistule ühisveevärgist saadava vee mõõtmiseks võib toimuda erandina vee-ettevõtja loal.
(3) Veemõõdusõlm peab asuma hoones sellise paigutusega, et sisendustoru oleks võimalikult lühike, või
mõõdukaevus, kohe pärast sisendustoru suubumist kinnistule. Veemõõdusõlm peab asuma kuivas ja valgustatud
ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4 oC.
(4) Veemõõdusõlm paigutatakse vee-ettevõtja otsusel mõõdukaevu, kui:
1) hoones puudub selle paigutamiseks võimalus;
2) kinnistu on hoonestamata või puudub ruum, kus oleks välditud veearvesti külmumine;
3) sisendustoru kinnistul osutub pikemaks kui 50 m.
(5) Veemõõdusõlme asukoht ja ehitus peavad vastama vee-ettevõtja esitatud tehnilistele nõuetele. Vee-ettevõtja
paigaldab oma veearvesti veemõõdusõlme, kui klient ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti. Arvesti, mille klient
paigaldamiseks üle annab, peab vastama vee-ettevõtja tehnilistele nõuetele.
(6) Vee-ettevõtja paigaldab veearvesti omal kulul kliendi kinnistu nõuetekohasesse veemõõdusõlme viie
tööpäeva jooksul pärast teenuslepingu sõlmimist ning teostab ka edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust.
Teenuslepingu lõpetamisel demonteerib vee-ettevõtja arvesti.
§ 19. Kliendi kohustused veearvesti toimimise tagamiseks
(1) Klient peab tagama:
1) veearvesti säilimise vigastamatuna ning selle kaitsmise külmumise või ülekuumenemise eest;
2) veemõõdusõlme ruumi või mõõdukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse, samuti ruumi valgustatuse;
3) veemõõdusõlme armatuuri töökorras oleku;
4) juurdepääsu veemõõdusõlmele ning selle lähimale ümbrusele veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks;
5) veearvesti nähtavuse.
(2) Veearvesti riketest, vigastustest, külmumisest või ülekuumenemisest peab klient otsekohe vee-ettevõtjale
teatama.
Leht 8 / 10 Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
(3) Vee-ettevõtjale kuuluva rikutud (ka külmunud või kuumenenud) või omavoliliselt eemaldatud veearvesti
asendab vee-ettevõtja viie tööpäeva jooksul pärast seda, kui klient on tekitatud kahjude eest määratud hüvitise
vee-ettevõtjale tasunud. Veearvesti tehnilise rikke korral, mis ei sõltunud kliendist, asendab vee-ettevõtja arvesti
tasuta.
(4) Klient võib kirjalikult nõuda vee-ettevõtjale kuuluva veearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega.
Kui taatlemisel selgub, et mõõtetäpsus on lubatud vea piires, kannab kulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja.
§ 20. Kliendi veearvestus
(1) Kliendile antava vee arvestus toimub kinnistu veevärgile paigaldatud veearvesti näitude järgi.
(2) Veearvesti rikke korral või kui veearvesti ei toimi nõuetekohaselt muul põhjusel ja klient ei ole selles süüdi,
arvestatakse tarbitud vett rikke avastamisele eelnenud mõõteperioodi kaheteistkümne kalendrikuu keskmise
ööpäevase tarbimise järgi. Juhul kui kliendi tarbimise periood oli lühem kui kaksteist kuud, võetakse aluseks
kliendi tarbimise perioodi keskmine ööpäevane tarbimine. Nimetatud tasu arvestamise kord kehtib rikke
tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.
(3) Kui käesoleva eeskirja § 19 lõike 4 kohasel erakorralisel taatlusel osutus veearvesti mõõteviga lubatust
suuremaks, teeb vee-ettevõtja vea ulatuses tarbitud veekoguse ümberarvestuse arvesti paigaldamise kuupäevast
möödunud poole aja, kuid mitte rohkem kui kuue kuu eest.
(4) Kinnistusisese tulekustutussüsteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti näidu järgi üldistel
alustel. Kui vesi ei läbinud arvestit, teeb käesoleva eeskirja § 10 lõikest 4 tulenevatel juhtudel veekasutuse akti
ja kuluarvestuse vee-ettevõtja.
§ 21. Veekulu arvestus veearvesti puudumisel
(1) Veearvesti puudumise korral arvestatakse kliendi tarbitud veekogus tarbijatepõhiselt. Tarbijapõhise hinna
määrab vee-ettevõtja kooskõlastatult vallavalitsusega.
(2) Veetarbimise arvestamiseks käesoleva eeskirja § 21 lõike 1 kohaselt teatab klient vee-ettevõtjale veetarbijate
(elanikud, rentnikud) arvu. Klient on kohustatud kirjalikult teatama muutustest eespool toodud veetarbijate arvus
mitte hiljem kui 7 päeva jooksul.
§ 22. Vee eritarvituste arvestus
(1) Vee, mida päästekeskus võtab avalikust veevõtukohast kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks või
õppusteks, arvestus ja tasumine toimub vastavalt vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelise lepingu tingimustele.
(2) Ühekordseid veetarvitusi (läbipesuks, katsetusteks jms) mõõdab või arvestab vee-ettevõtja iga kord
vastavalt kasutusele.
§ 23. Reovee arvestus
(1) Reovee kogus, mille klient juhib ühiskanalisatsiooni, võrdsustatakse ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega.
Reovee mõõtmist kasutatakse, kui klient seda soovib. Kõik mõõdusõlme ehitamise ning arvesti paigaldamise,
taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient.
(2) Kui klient saab kogu vee või osa sellest muudest veeallikatest kui ühisveevärk, määratakse
ühiskanalisatsiooni ärajuhitud reovee kogus reoveearvestiga või võrdsustatakse kõigist veeallikatest kokku
tarvitatud veega, kui vee-ettevõtja loeb selle mõõtmist usaldusväärseks ega eelda muu vee ülemäärast sattumist
kanalisatsiooni. Kõik reovee mõõdusõlme või muudest veeallikatest tarvitatud vee mõõdusõlmede ehitamise
ning arvestite paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud kannab klient.
(3) Kui klient saab kogu vee muudest allikatest kui ühisveevärk ning tal puudub veearvesti tarbitava vee
ja reovee koguse mõõtmiseks, arvestatakse ühiskanalisatsiooni teenuse eest tasu tarbijate arvu põhiselt.
Tarbijapõhise hinna määrab vee-ettevõtja kooskõlastatult vallavalitsusega. Klient on kohustatud kirjalikult
teatama muutustest eespool toodud veetarbijate arvus mitte hiljem kui 7 päeva jooksul.
(4) Reoveearvesti rikke korral arvutatakse ärajuhitud reovee kogus käesoleva eeskirja § 20 lõikes 2 sätestatud
korras.
(5) Ühekordseid reovee ärajuhtimisi ühiskanalisatsiooni (läbipesu, katsetused jms) arvestab vee-ettevõtja iga
kord vastavalt kasutusele.
§ 24. Reovee mõõtmine
(1) Reovee mõõdusõlme paigutus ja ehitus ning kasutatavad reoveearvestid peavad tehniliselt vastama veeettevõtja
esitatud nõuetele. Reovee mõõdusõlme vaatab üle ja annab kasutusse lubamise aktiga vee-ettevõtja.
(2) Vee-ettevõtjal on õigus oma kulul kontrollida reoveearvesti täpsust enne taatlustähtaega.
Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Leht 9 / 10
(3) Klient peab täitma käesoleva eeskirja § 19 lõigetes 1 ja 2 veemõõdusõlme ja arvesti kohta sätestatud
nõudeid ka reovee mõõdusõlme suhtes.
(4) Kui vee-ettevõtja on tuvastanud, et sademevesi satub suures koguses kinnistu reoveekanalisatsiooni
ülenormatiivse infiltratsiooni või muul teel, on vee-ettevõtjal õigusteostada kinnistult ärajuhitava reovee koguse
kontrollmõõtmist. Kliendil on õigus jälgida sellise mõõtmise teostamist. Mõõtmisandmed on aluseks kinnistu
kanalisatsiooni võimalike tähtajaliste korrastusettekirjutuste tegemisel või teadete esitamisel ning ärajuhitava
reovee eest tasumisel.
§ 25. Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest tasumise kord
(1) Veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuste arvepidamine toimub teenuslepingu alusel kooskõlas
eeskirjaga. Klient registreerib vee- või reoveearvesti näidu ja teatab selle vee-ettevõtjale. Kasutatud vee või
ärajuhitud reovee kogus arvestatakse kuupmeetri täpsusega.
(2) Arvestusperioodi alguskuupäeva ja kestuse määrab vee-ettevõtja teenuslepingus, kuid arvestusperiood ei
tohi olla pikem kui kolm kalendrikuud.
(3) Abonenttasu määratakse kogu kalendriaasta tasuna, mida makstakse osade kaupa iga arvestusperioodi lõpus.
(4) Klient on kohustatud tasuma veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest vee-ettevõtjale
teenuslepingus kokkulepitud ajal vastavalt vee-ettevõtja esitatud arvele. Kui arve tasumise tähtaeg ei ole
kokku lepitud, on klient kohustatud tasuma arve kümne kalendripäeva jooksul arve kättesaamisest arvates.
Arve loetakse kätte saaduks, kui see on esitatud teenuslepingus märgitud kliendi posti- või e-postiaadressile
ja postitamisest on möödunud viis päeva. Arve loetakse tasutuks kuupäeval, mil raha on vee-ettevõtja
arvelduskontole laekunud. Nimetatud tähtaegade ületamise korral tasub klient vee-ettevõtjale viivist vastavalt
teenuslepingule.
(5) Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei või olla suurem kui 0,2% tasumata summast
päevas. Viivist ei tasuta, kui klient ei ole temast olenemata põhjustel arvet saanud või ei ole saanud seda
õigeaegselt või esitatud arve on ebaõige.
(6) Pretensioone arvete õigsuse asjus võib klient vee-ettevõtjale esitada kümne tööpäeva jooksul arve
kättesaamise päevast arvates. Pretensioon lahendatakse kümne tööpäeva jooksul selle kättesaamisest arvates.
Klient on kohustatud arve tasuma kümne päeva jooksul pärast pretensioonilahendi kättesaamist.

7. peatükk
TEENUSLEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

 

§ 26. Teenuslepingu sõlmimine
(1) Teenusleping sõlmitakse kliendi ja vee-ettevõtte vahel määramata ajaks, kui on täidetud käesoleva eeskirja,
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning liitumislepingu tingimused. Kuni liitumistasu viimase
osamakse tasumiseni võib teenuste kasutamiseks sõlmida tähtajalise teenuslepingu. Leping lõpetatakse ja
sõlmitakse uus, kui piirkonnas tegutsev vee-ettevõte vahetub.
(2) Eeskirjakohase tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu sõlmimiseks peab klient esitama vee-ettevõtjale
vormikohase avalduse, kinnistu omandiõigust tõendavad dokumendid ning eeskirjast ja muudest õigusaktidest
tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.
(3) Kui kinnistu, maa või ehitis kui vallasasi on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgist vee võtmiseks või
reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamiku otsuse alusel nende volitatud
esindajaga vastavalt asjaõigusseadusele. Lepingu üks pool on vee-ettevõtja ja teine pool kõik kinnistu, maa või
ehitise kui vallasasja kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.
§ 27. Tähtajalise teenuslepingu sõlmimine
(1) Eeskirja § 7 lõike 1 kohase tähtajalise teenuslepingu sõlmimiseks esitab klient avalduse ja dokumendid, mis
tõendavad tähtajalise teenuse kasutamise vajadust. Avalduse alusel esitab vee-ettevõtja tehnilised tingimused.
Paigaldatud torustikud ja seadmed vaatab üle vee-ettevõtja esindaja, kes nende nõuetele vastavuse korral
vormistab kasutusele lubamise akti, mille alusel sõlmitakse teenusleping.
(2) Kui tähtajalist teenuste kasutamist soovitakse olemasolevate või ehitatavate kinnistu ühendustorude kaudu
(ehitusaegne veekasutus), mis edaspidi jäävad alalisse kasutusse, sõlmitakse teenuste osutamise tähtajaline
leping eeskirja § 27 lõigete 1 ja 2 kohaselt.
Leht 10 / 10 Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
(3) Ühekordse veekasutuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise loa saamiseks esitab seda soovinud isik vabas
vormi avalduse. Ühisveevärgist vee saamiseks või reo- ning sademevee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni
koostatakse tähtajaline leping.
§ 28. Teenuslepingu ülesütlemine
(1) Kliendil on õigusteenusleping üles öelda võlaõigusseaduses ja teenuslepingus sätestatud tingimustel ja
korras, kui ta ei soovi edaspidi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus ettenähtud juhtudel. Kinnistu
omandiõiguse üleminekul teisele isikule on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu ülesütlemisest neliteist
tööpäeva ette. Kui uus klient jätkab teenuste kasutamist, on ta kohustatud seitsme tööpäeva jooksul pärast
kinnistu omandamist esitama avalduse koos kinnistu omandit tõendavate dokumentidega uue teenuslepingu
sõlmimiseks. Vastasel juhul võib vee-ettevõtja lugeda veekasutust või reo- ning sademetevee ärajuhtimist
omavoliliseks.
(2) Vee-ettevõtjal on õigus võlaõigusseaduses ja teenuslepingus sätestatud korras üles öelda kliendiga sõlmitud
teenusleping:
1) juhul, kui klient ei ole vee-ettevõtja määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, mille tõttu kinnistule vee
andmine või reovee ärajuhtimine oli käesoleva eeskirja alusel katkestatud;
2) juhul, kui kinnistu piiri muutumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise või muu teo tõttu
ei ole klient enam kinnistu või ehitise kui vallasasja omanik või hoonestusõiguse alusel maa kasutaja;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud ehitiste lammutamise korral;
4) juriidilise isiku lõpetamise korral kui juriidilisel isikul ei ole õigusjärglast;
5) muudel õigusaktidest või teenuslepingust tulenevatel põhjustel.
(3) Teenuslepingu ülesütlemisest käesoleva § lõike 2 alusel teatatakse kliendile kirjalikult, välja arvatud punktis
5 nimetatud juhul. Teenuslepingu lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.
§ 29. Uue teenuslepingu sõlmimine
(1) Kliendil on ühe aasta jooksul pärast teenuslepingu lõpetamist õigusteenusleping uuesti sõlmida endises
mahus ja tingimustel liitumislepingut sõlmimata, kui teenuslepingu lõpetamise põhjused on nõutud viisil
kõrvaldatud ja olemasolevaid ühendustorusid on võimalik kasutada. Teenuslepingu uuesti sõlmimiseks tuleb
avaldajal eelnevalt tasuda vee-ettevõtjale vee andmise või reovee ärajuhtimise taastamise kulud.
(2) Kui ühe aasta jooksul pärast teenuslepingu lõpetamist ei ole lepingut käesoleva paragrahvi lõike 1
kohaselt uuesti sõlmitud, on vee-ettevõtjal õigus lahutada kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajatistest. Kui edaspidi soovitakse veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuseid kasutada,
tuleb sõlmida liitumisleping.

8. peatükk
LÕPPSÄTTED

 

§ 30. Vaidluste lahendamine
Eeskirja täitmisel kliendi ja vee-ettevõtja vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel või
õigusaktidega kehtestatud korras.
§ 31. Määruse rakendamine
Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.
Aleksander Zemskov
Volikogu esimees
Lisa 1 Üldreostusnäitajate piirväärtused

Greaton CMS