LIITUMINE

TAOTLUSE ESITAMINE

Liitumisprotsessi alustamiseks tuleb Teil täita ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise avaldus. Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos blanketil loetletud lisadega:

- tooge AS Valga Vesi kontorisse Valgas Metsa tn.30. 

Klienditeenindus on avatud  E-R 08.00-12.00 ja 13.00-16.00

või

- saatke e-postiga aadressil valgavesi@valgavesi.ee

LIITUMISTINGIMUSTE VÄLJASTAMINE

AS Valga Vesi vaatab liitumistaotluse läbi 15 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks liitumispunktid, tehnilised nõuded kinnistu torustikule ja liitumistingimuste kehtivuse aeg. Liitumistingimuste väljastamine ei tähenda veel kinnistu liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kui kinnistu torustik ei ole välja ehitatud tingimuste kohaselt, võib vee-ettevõtja keelduda teenuslepingu sõlmimisest.

Liitumistaotluse läbivaatamine ja liitumistingimuste väljastamine maksab 21€.

Alates 05.juunist 2018 on seoses KIK-i taotlusvooruga eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel kuni KIK-i teateni taotlusvooru lõppemisest liitumistingimuste väljastamine tasuta.

PROJEKTI TELLIMINE

Koostatud liitumistingimuste alusel tellib liituja torustike ehitamiseks tööprojekti vastavat litsentsi ja kogemust omavalt projekteerimisfirmalt. Projekt tuleb kooskõlastada kõigi võrguvaldajatega, muude huvitatud isikutega ning kohaliku omavalitsusega.

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMINE JA LIITUMISTASU MÄÄRAMINE

Liitumislepingu sõlmimiseks esitab liituja ühe eksemplari kooskõlastatud tööprojektist koos kirjaliku taotlusega liitumislepingu sõlmimiseks AS Valga Vesi klienditeenindusse. AS Valga Vesi korraldab projekti alusel liitumise.

Vastavalt ÜVVKS §6 lg1 on vee-ettevõtjal õigus võtta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu. Liitumistasu suurus arvutatakse lähtuvalt liitumistasu metoodikast, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt. AS Valga Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude metoodikaga saate tutvuda siin.

TORUSTIKE EHITAMINE

AS Valga Vesi korraldab liitumispunktide ning torustike ehitamise tänavaalal kuni liitumispunktideni. Ehitustöödega alustatakse esimesel võimalusel pärast lepingu sõlmimist. AS Valga Vesi esindaja teeb kinnistusisese torustiku ülevaatuse ja paigaldab veemõõdusõlme plommid. Ehitatud kinnistusisese torustiku kohta esitab liituja maamõõdubüroo poolt koostatud teostusjoonised paberil ja digitaalselt.

VASTUTUSALA

AS Valga Vesi vastutab kuni liitumispunktini ehitatud torustike ekspluatatsiooni ja korrashoiu eest. Klient vastutab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise ja korrashoiu eest alates kinnistu liitumispunktist kuni majani. Liitumispunkti täpne asukoht määratakse liitumislepingus.

Greaton CMS