LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

VALGA MAAKONNA VEEMAJANDUSPROJEKT - VALGA LINN

Projekt nr.SFOS 2.1.0101.09-0023

 
Valga linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava näeb ette vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamist kogu Valga linna reoveekogumisala piires. Käesoleva projektiga kavandati torustike ehitus ja rekonstrueerimine linna kõige prioriteetsemates lõikudes.
 

Projekti abikõlbulikkuse periood 31.01.2011-31.12.2013

Projekti kogumaksumus 7 147 608,27 eurot

Projekti rahastajad

Projekti eesmärk

Projekti raames ehitatati välja kõige tähtsamad veetorustikud ning reovee kollektorid, sh reovee peapumplad. Eelprojekti raames sai lahendatud kogu linna veevarustus ja kanalisatsioon tervikuna, võttes arvesse ka torustikke, mis jäävad käeoslevast projektist välja. Selliselt on järgnevate projektide raames võimalik väheste kulutustega ehitada välja puuduolevad torustikud.
 
Ehitatatud reoveepumplad ja rekonstrueeritud reovee peapumpla tagavad kanalisatsioonisüsteemi optimaalse töö ja efektiivse energiakulu. Uus reovee purgla korrastab purgitava reovee käitluse linnas, see tagab korrektse ülevaate reovee kogustest ja vedajatest. Purgla võimaldab teenindada ka linna ümbritsevaid elamupiirkondi (Jaanikese, Tambre). Projekti raames täiustati reoveesette käitlussüsteemi selliselt, et lõpp-produkt - kompostmuld vastab reovee settele esitatud nõuetele. 
 
Projekti tulemusena prognoosime ühisveevarustuse klientide arvu tõusu ca 86%-ni ja ühiskanalisatsiooni klientide arvu tõusu ca 94%-ni Valga linna elanikest. Arvestamata vesi veevarustussüsteemist väheneb eelduslikult 16%-lt 10%-ni. Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitamise ja reovee kanalisatsiooni rekonstrueerimise tulemusel väheneb lisavee kogus reoveepuhastile suunatavas reovees 50%.
 

Projekti tegevused

Kvaliteetse, tervise- ja keskkonnanõuetele vastava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste pakkumise eesmärgil Valga linna elanikele teostati käesoleva projekti raames järgmised tööd:
  • paigaldati veevarustuse töökindluse tõstmiseks linna veetöötlusjaama elektrigeneraator;
  • rekonstrueeriti 8,6 km ja ehitati 15,8 km ulatuses uusi veetorustikke;
  • rekonstrueeriti 7,9 km ja ehitati 14,8 km ulatuses uusi isevoolseid kanalisatsioonitorustikke;
  • paigaldati 8 reoveepumplat ja ehitati 2,2 km ulatuses uusi survekanalisatsiooni torustikke;
  • rajati 3,9 km ulatuses uut lahkvoolset sademevee kanalisatsioonitorustikku;
  • rekonstrueeriti ja laiendati reoveepuhasti liivapüünist, eelsetitit, reoveesette käitlussüsteemi ning ehitati uus reovee purgla.