UUDISED

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI NING VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMISE PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE HANKED ON LÄBI VIIDUD

09:29 09. august 2019

AS Valga Vesi on läbi viinud  riigihanked projektide "Tsirguliina veemajandusprojekt" ning "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustöödeks. 

17. detsembril 2018 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse kiita heaks AS Valga Vesi taotlus „Tsirguliina veemajandusprojekt“.

Tsirguliina veetorustikke, mille rajamise aasta on teadmata, on alevikus kokku ca 2670 m. Vanad veetorustikud on amortiseerunud ning suur osa asula elanikkonnast on ühisveevärgisüsteemiga varustamata. Umbes 50 protsenti kanalisatsioonitorustikest on halvas seisukorras, enamik eramaju on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendamata ning alevikus puudub kaasaegne aktiivmuda menetlusega reoveepuhasti. Projekti tulemusena paraneb joogiveekvaliteet ja tagatakse reovee kanaliseerimise võimalus kõigile Tsirguliina reoveekogumisala elanikele. Rekonstrueerimise järgselt vastavad Tsirguliina aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid nõuetele ning väheneb pinnase ning pinna- ja põhjavee reostamise oht.

Projekti, mille kogumaksumus on 1 784 991,14 eurot, rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest.                                                              

        

AS Valga Vesi on läbi viinud riigihanke projekteerimis – ja ehitamistööde elluviimiseks ning sõlminud lepingu ühispakkujaga Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ. Projekteerimistöödega alustatakse augusti alguses, ehitustööde lõpptähtaeg on detsember 2020.

 

28. jaanuaril 2019 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse kiita heaks AS Valga Vesi taotlus „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“.

Projekti eesmärgiks on täielikult amortiseerunud või amortisatsioonipiirile lähenevate valgustite asendamine uute kaasaegsete LED valgustitega ja selle läbi energia- ja keskkonna säästmine ning ressursside efektiivsem kasutamine. Projekti raames renoveeritakse tänavavalgustus neis Valga valla alevikes ja külades, kus see ei vasta tänapäevastele nõuetele: Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste. Tööde käigus likvideeritakse olemasolevad amortiseerunud tänavavalgustid, paigaldatakse uued metallmastid, õhuliinid asendatakse maakaablitega, uuendatakse valgustite juhtimis- ja automaatikasüsteemi. Uus lahendus tagab lisaks märkimisväärsele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohase ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustuse. Kokku renoveeritakse 512 valgustuspunkti.

Projekti, mille kogumaksumus on 965 716,00 eurot, rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest.

AS Valga Vesi on läbi viinud riigihanke projekteerimis – ja ehitamistööde elluviimiseks ja sõlminud lepingu osaühinguga Kagu Elekter. Omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Keskkonnaprojekt.

Töödega alustatakse augusti alguses, lõpptähtaeg on detsember 2020.

Greaton CMS