07.07

KEHTIB UUS ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI SEADUS

Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS) võeti riigikogus vastu 15.02.2023 ning jõustus 01.07.2023.

Seaduse eesmärk on tagada tarbijale kvaliteedinõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga. Toome siinkohal ära mõningad muudatused, mis puudutavad ka tarbijat.

Vee-ettevõtja on täitnud oma kohustuse joogivee kvaliteedinõuete tagamisel, kui joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud tarbimiskoha veevärgist. Tarbimiskoha veevärk ja kanalisatsioon ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa ning ka sellel asuv veemõõdusõlm, välja arvatud veearvesti, on tarbimiskoha veevärgi või kanalisatsiooni osa.

Juhul kui tarbijal on kasutatud teenuste eest vee-ettevõtjale tasumata vähemalt ühe kuu arve, saadab vee-ettevõte tarbijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase teate. Võlgnevuse mittetasumisel võib vee-ettevõtja peatada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise 30 päeva möödumisel nimetatud teate kättesaamisest arvates.

Juhul kui liitumispunkt määratakse tarbimiskoha kinnisasjale, siis on kinnisasjal paiknev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa liitumislepingust tuleneva õiguse teostamise vahend tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lõike 2 tähenduses ja kinnisasja igakordne omanik on kohustatud taluma selle paiknemist oma kinnisasjal. ÜVVK talumiskohustust kohaldatakse ka enne käesoleva seaduse jõustumist sõlmitud liitumislepingutele.

Tarbija käesoleva seaduse tähenduses on isik, kellele osutatakse ühisveevärgi või -kanalisatsiooni teenust. NB! Tarbija definitsioon on erinev VÕSist.