Uudised

16 .10

PROJEKTI VALGA VALD "KOOLITEE VALGEKS" HANGE

Kutsume osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses:

Valga vald "Koolitee valgeks".

Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse tänavavalgustus Tsirguliinas ja selle lähiümbruses ning Harglas, kus seni puudusid tänavavalgustid. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse nimetatud asulates ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 228669.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.11.2020 kell 11.00

Täiendav informatsioon: Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615, e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

 

14 .10

KARULAS ON KÄIMAS VEETÖÖTLUSJAAMA NING TORUSTIKE REKONSTRUEERIMISTÖÖD

Sel aastal teeb AS Valga Vesi suurema investeeringu lisaks Tsirguliina veemajandusprojektile ka Karula elanike veeteenuse kvaliteedi parandamisse ning säilitamisse. Käimas on veetöötlusjaama rekonstrueerimistööd: lammutatud on vana amortiseerunud hoone ning selle asemel on nüüd soojak, millesse on juba paigaldatud uued veetöötlusseadmed. Lõplik seadistamine toimub selle nädala lõpuks.

06 .10

JOONISTUSVÕISTLUS "MINA MÄRKAN!"

AS Valga Vesi kutsub ka sel aastal lapsi osa võtma Lõuna-Eesti Postimehe joonistusvõistlusest "Mina märkan!"

Selle aasta teemaks on vee kolm olekut: (vesi, jää, aur). Lõuna-Eesti Postimees ootab joonistusi 16.oktoobriks. Võidutöö valime välja novembri alguses. Võitja joonistus kaunistab järgmise aasta Lõuna-Eesti Postimehe kalendri septembrikuud. Ootame aktiivset osalemist!

Osalemise täpsetest tingimustest saab lugeda SIIN.

 

31 .07

TSIRGULIINA PROJEKTID

Hetkeseisuga on Tsirguliina veemajandusprojekt jõudnud nii kaugele, et magistraaltorustik on valmis ehitatud. Veel on jäänud ehitada majaühendused ning mõned liitumispunktid.

Reoveepuhasti seadmed on paigas, käib hoone seinte ehitus. 

Peale mõningat pausi, et jätta ruumi vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitusele, jätkatakse tänavavalgustuse projektiga. Töid tehakse hetkel koolimaja ümbruses ning Ruusa, Nurme ja Kase tänaval.

Täname Tsirguliina elanikke kannatliku meele eest! Ühtlasi on hea meel tõdeda, et liitumisavalduste hulk on juba päris kena, kuid ootame neid siiski veel juurde. SA KIK annab endiselt selleks toetust ka, kogu informatsioon on SIIN.

 

26 .06

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 26.NÄDALAL

Selle nädala seisuga on Tsirguliina veemajandusprojekti raames tehtavad ehitustööd jõudnud nii kaugele, et magistraaltorustikud on paigaldatud, v.a Mõneku ja Vabriku tänaval. Ehitatakse majaühendusi, neid töid jagub veel terveks juulikuuks. Peale seda algavad taastamistööd.

Reoveepuhastile on tehnoloogilised seadmed suures osas paigaldatud. Lähiajal toimub juba ka puhastihoone seinte paigaldus.

Täname veelkord Tsirguliina elanikke mõistva suhtumise ning kannatlikkuse eest. 

Meeldetuletuseks info, et eraisikud saavad liitumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Alustama peab liitumisavalduse esitamisega AS-le Valga Vesi. Avalduse blankett on leitav siit. 

 

18 .06

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKT SAI RAHASTUSE

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kiitis heaks ja kinnitas 16.juunil  "Lüllemäe veemajandusprojekti" rahastamise. 

Projekti tulemusena tagatakse nõuetele vastav joogivesi ning reovee kanaliseerimise võimalus peaaegu kõigile Lüllemäe RKA elanikele. Rekonstrueerimise järgselt vastavad Lüllemäe küla kanalisatsioonisüsteemid nõuetele ning väheneb pinnase ning põhja- ja pinnavee reostamise oht.

Projekti maksumus on 589 900 eurot, millest toetuse summa on 368 000 eurot.

Täname kõiki osalejaid rahastustaotluse koostamisel ja anname teada, et nüüd algavad meie tööd projekti elluviimiseks.

Pildil Tsirguliina veemajandusprojekti ehitustööd.

 

05 .06

VEETRASSIDE PESU VALGA LINNAS ON LÕPPENUD

04. juunil toimus Valga linnas viimane veetrasside pesu. Tänaseks on läbi pestud kogu linna trass pikkusega ca 90 km ning selleks kasutati õhk-vesi pesu meetodit, mis seisneb torustiku sisepinnale ladestunud sette eemaldamises vee ja õhu seguga. Sellise tehnoloogiaga pesu toimus Valga linnas esmakordselt ja oli vajalik vee kvaliteedi tagamiseks. AS Valga Vesi tänab kõiki oma kliente mõistva suhtumise eest veekatkestuste ajal.

22 .05

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 21.NÄDALAL

Tsirguliinas toimuvad veemajandusprojekti ehitustööd endiselt täies hoos. Hetkeseisuga tegutsevad brigaadid järgmiselt:

1. brigaad Kase tänaval Kooli - Mõneku tn suunal; 2. brigaad paigaldab Kase tänaval ülepumplat; 3. brigaad toimetab Kesk tänaval Kase - Raudtee tn lõigul; 4. brigaad töötab Nooruse tänaval Raudtee tänava otsas; 5. brigaad lõpetab töid Jõe tänaval; 6. brigaad kaevab Raudtee tänaval ning 7. brigaad lõpetab puurimistöid Raudtee tänaval. 

Reoveepuhastil on juba peal ka hoone metallkarkass ning paigaldatud on mahutitesisesed tehnoloogilised torustikud ning seadmed.

 

11 .05

TSIRGULIINA TÖÖDE SEIS 20.NÄDALAL

Tsirguliina veemajandusprojekti raames tehtavad ehitustööd käivad täies hoos. Kõik ehitusbrigaadid liiguvad planeeritult tööde järjekorras, lisandunud on brigaad Raudtee tänavale, kus töid tehakse puurimismeetodil. Palume endiselt jälgida liikluskorraldust ning täname mõistva suhtumise eest.

Veelkord meeldetuletuseks, et alates 08.maist avas Keskkonnainvesteeringute Keskus eraisikute taotlusvooru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Alustada tuleb liitumisavalduse esitamisega AS-le Valga Vesi. Kogu informatsioon on saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehel.  

 

 

30 .04

PROJEKTI "VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018" PROJEKTEERIMIS- JA EHITUSTÖÖDE LISAHANGE

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: "Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" projekteerimis- ja ehitustööde lisahange.

Projekti raames renoveeritakse tänavavalgustus Jaanikese külas ja osaliselt neil Valga linna tänavatel, kus vanad valgustid on veel asendamata uute energiasäästlike LED valgustitega. Kokku renoveeritakse 211 valgustuspunkti. Uus lahendus tagab lisaks märkimisväärsele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohase ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustuse.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber on 221860.

Esitamise tähtaeg: 26.05.2020 kell 11:00.

Täiendav informatsioon: Lea Ruuven
mob.nr: +372 527 7997
e-post: lea.ruuven@gmail.com

 

27 .04

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS SAAVAD TOETUST HAKATA TAOTLEMA KA VÄIKSEMATE ASULATE ELANIKUD

Täna saabusid head uudised Keskkonnaministeeriumist - nimelt saavad alates 8.maist taotleda toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel elavad kinnistuomanikud.

Kuna hetkel on Tsirguliinas käimas vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus, on see Tsirguliina elanikele suurepärane võimalus antud toetusvoorust osa saada, kuid otse loomulikult saavad taotluse esitada ka teiste Valga valla asulate kinnistuomanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal ning kellele on loodud liitumisvõimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Valga vallas pole reoveekogumisalasid Karula ning Taheva külas, seega seal asuvate kinnistute omanikud toetust taotleda ei saa. Kas teie majapidamine asub reoveekogumisalas, saate kontrollida Keskkonnaregistrist.

Alustada tuleb liitumisavalduse esitamisega AS-le Valga Vesi. Avalduse blanketi leiate siit.

Keskkonnaministeeriumi poolt avaldatud vastavat uudist saate lugeda siit ning toetuse taotlemise kohta on info saadaval Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel, kus hetkel on veel üleval informatsioon üle 2000 ie reoveekogumisalade kohta, kuid lisainfo peaks saadaval olema järgmisest nädalast. 

Ootame aktiivset liitumist! 

24 .04

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKTI SEIS 17.NÄDALAL

Hetkel on Tsirguliinas ehitustöid teostamas kuus brigaadi. Kanalisatsioonitrassi ehitus käib Valga mnt kortermajade vahel. Täna lõpetab oma tööd-tegemised Nurme tänava brigaad, kes suundub järgmisel nädalal edasi tegutsema Ruusa tänavale. Kooli ja Kesk tänaval toimetavad birgaadid suunaga Kase tänavalt Pärna tänavale. Emajõe tänava brigaad liigub Nooruse tänava suunas ning üks brigaad ehitab Jõe tänaval.  

Täname Tsirguliina elanikke mõistva suhtumise eest! 

20 .04

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONITEENUSEGA TSIRGULIINAS

Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenusega tuleb teil kõigepealt täita liitumise avaldus. Avalduse leiate AS Valga Vesi kodulehelt https://www.valgavesi.ee/kliendile/liitumine/

Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos blanketil loetletud lisadega saatke e-postiga aadressil valgavesi@valgavesi.ee

AS Valga Vesi vaatab liitumistaotluse läbi 15 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks liitumispunktid, tehnilised ja muud nõuded kinnistu torustikule ja liitumistingimuste kehtivuse aeg.

Olemasolevad kliendid, kes soovivad liituda uude liitumispunkti, peavad samuti liitumisavalduse esitama.

Küsimuste korral pöörduge palun AS Valga Vesi poole telefonil 766 1159 või meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

17 .04

AS VALGA VESI PROJEKTIDE SEIS 16.NÄDALAL

Tsirguliina veemajandusprojekti raames töötavad täna viis meeskonda Savi, Ööbiku, Kase, Kooli ja Nurme tänavatel, kuid Ööbiku tn meeskond kolib kohe töid teostama Kesk tänavale. Nädalavahetuseks jäävad suletuks Nurme tn (Kase ja Ruusa vahel), Kooli tn (Kase ja Pärna vahel), Savi tn (Jõe ja Emajõe vahel), Kesk tn (Kase ja Raudtee vahel). Järgmisel nädalal jätkuvad kaevetööd Kooli, Kase, Kesk, Nurme ja Savi tänavatel ning tõenäoliselt võib lisanduda veel üks meeskond.

Tänavavalgustusprojekti raames toimuvad kaevetööd Koikkülas ja Tagulas. Tsirguliinas tehti ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitajatele. Taastamistööd on jäänud teha Laatres, Lüllemäel, Kaagjärvel, Riisalis, Õrus, Õrustes ja Priipalus.

Palume elanikelt kannatlikku meelt teostatavate tööde tegemise ajal.

 

09 .04

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROGRAMMI TÖÖDEST 

Tsirguliina veemajandusprogrammi raames tehtavaid töid teostatakse hetkeseisuga Kase, Kooli ja Savi tänaval, kus töötab kokku 4 meeskonda. Kase tänavale lisandub teisipäeval veel üks meeskond.

Pühade ja nädalavahetuse ajal ehitustöid ei toimu. Suletuks jäävad Kooli tänaval Kase ja Pärna vaheline lõik, Kase tänaval maja nr 12 juures ja Savi tänaval Emajõe ja Jõe vaheline lõik. Kõikides suletud lõikudes on mõlemast suunast juurdepääs tagatud.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

07 .04

ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMISE TOETUSE TAOTLUSVOOR ON VEEL AVATUD

Eraisikud saavad jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Majapidamine peab asuma üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, seega Valga vallas saab seda taotleda ainult Valga linnas asuva elamu omanik. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1796-3792 eurot. Vooru rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Seisuga oktoober 2019 on Keskkonnainvesteeringute Keskus 10-miljonilisest vooru eelarvest rahastusotsuseid teinud 5,7 miljoni euro eest. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb aga pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.

Enne Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse saatmist tuleb pöörduda AS Valga Vesi poole avaldusega liitumistingimuste väljastamiseks. Avalduse blanketi leiate siit. Seoses viiruse COVID-19 levikuga tulenevalt eriolukorrast on kontori uksed klientidele suletud, seega palume saata avaldus meilitsi aadressil valgavesi@valgavesi.ee ning lisada avaldusel toodud nõutavad lisadokumendid. Lisainfo saamiseks palume helistada telefonil 766 1159.

 

 

 

20 .03

TSIRGULIINAS ON KORRAGA KÄIMAS NII VEEMAJANDUS- KUI KA TÄNAVAVALGUSTUSPROJEKTI EHITUSTÖÖD
 

Sel nädalal alustas Tsirguliina veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitnud Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Esimene brigaad alustas töödega Kase tänaval, kuhu paigaldati kanalisatsioonikaev. Edasi liigutakse kaevamistega Kase ja Kesk tänava ristmikuni.

Järgmisel nädalal lisandub ka teine brigaad ning hakatakse kaevama Kase tänavalt teisele, s.t Kooli tänava poole. Aprillikuus ehitustööde tempo kasvab.

Juba olemasolevate vee- ja kanalisatsiooniteenust omavate klientideni jõudes teavitatakse planeeritavatest veekatkestustest nädal ette.

 

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames on välja vahetatud valgustid Raudtee tänaval. Kaevamistööd toimuvad Kooli ning Kesk tänaval ning sealt liigutakse edasi kuni Raudtee tänavani. Siis jäävad selle projekti raames tehtavad tööd veidi ootele, et teha ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusele.

Palume Tsirguliina elanike mõistvat suhtumist projektide raames tehtavate tööde ajal tekkivate ebamugavuste tõttu. Samuti palume tööpiirkonnas liigeldes olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldusmärke.

 

 

13 .03

AS VALGA VESI KONTORI UKSED ON ALATES 16.MÄRTSIST SULETUD

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisega tulenevalt viiruse COVID-19 levikust on alates esmaspäevast, 16.märtsist 2020 kuni vastava teateni AS Valga Vesi kontori uksed klientidele suletud. 

Endiselt saab meie poole pöörduda telefonitsi numbril 766 1159 ning meilitsi valgavesi@valgavesi.ee

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 

03 .03

PROJEKTIDE ELLUVIIMINE KOGUB HOOGU

AS-l Valga Vesi on hetkel käimas kaks suuremat projekti.

Tsirguliina veemajandusprojekti raames on alustatud reoveepuhasti ehitustöödega. Valmis on ehitatud raudbetoonist protsessimahutid ja läbi on viidud nende veepidavuse test. Puhasti ehitustöödega planeerime jätkata aprilli teises pooles.

Torustikutööde alustamiseks on ehitusloa taotlus vallale esitatud ning nende ehitusega loodame alustada koheselt peale loa väljastamist vallavalitsuse poolt.

Kogu projekti lõpptähtaeg on 2020.aasta detsembris.

Projekti rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest. 

                                                            

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“ raames tehtavate ehitustöödega on alustatud Laatres ja Õrus. Hetkel toimuvad maa-alused tööd - kannude paigaldamine, metallpostide ülesseadmine ning õhuliinide asendamine uute maakaablitega kaeve- või puurimismeetodil. Enamasti vanad betoonpostid demonteeritakse, välja arvatud juhud, kui tegu on ühiselt kasutatavate aga Elektrilevile kuuluvate postidega.

Kaevejäljed ja muud pinnasevigastused taastatakse kevadel sobivate ilmastikutingimuste saabumisel.

Projekti lõpptähtaeg on samuti detsember 2020.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest.