Uudised

Peale mõningat pausi jätkab Lüllemäe veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitja Taristu Grupp OÜ seal oma tööde-tegemistega. Sel nädalal valmistatakse ette reoveepuhasti juurde viiva tee ehitust, nimelt toimub tee põhja väljakaevamine. Lüllemäe kultuurimaja ning poe taguse platsi haljastuse tegemine on lõpusirgel.

Reoveepuhasti ehitus algab plaanide kohaselt mai lõpus/juuni alguses.

Ehitaja palub jätkuvalt mõistvat suhtumist tööde käigus tekkivate ebamugavuste pärast.

Lüllemäel käib vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus täie hooga. Vanad torustikud likvideeritakse, olemasolevad kliendid ühendatakse uue trassiga. Mitteklientidest kinnistute torustik jääb suletuks. Paberkandjal projektiga on huvilistel võimalus tutvuda Lüllemäe raamatukogus. 

Ehitustööd ja -tegemised valmistavad kohalikele elanikele kindlasti ebamugavusi, palume seega kannatlikku meelt. 

Ehitajaks on Taristu Grupp OÜ, järelevalvet teostab Harri Vihalemm, kellega saab küsimuste korral ühendust mobiilil 502 6286. 

                                                                                          

Lüllemäel on hanke võitja Taristu Grupp OÜ alustanud veemajandusprojekti raames tehtavate töödega - hetkel ehitatakse kanalisatsioonitoru piki maanteed maantee läbiviigu juurest suunaga keskuse poole.

Projekti tähtaeg on juuni 2022. Projekti maksumuseks kujunes 554 568,75 eurot, millest AS Valga Vesi omaosalus moodustab 208 628,76 eurot, ülejäänu, s.o 345 939,99 eurot panustab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Palume ehitustööde ajal kohalike elanike mõistvat suhtumist võimalike ebamugavuste tõttu.

19.jaanuaril toimunud Valga Vallavolikogu istungil kinnitati uus Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, sedapuhku aastateks 2022-2035.

Kava enda ja joonistega saab tutvuda SIIN. 

Valga Vallavolikogu 29. detsembri 2021 otsusega nr 12 määrati AS Valga Vesi vee-ettevõtjaks kogu Valga vallas. Seega seni omaette toimetanud Tsirgumäe ning Kalliküla piirkond, kus varem vastutas vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest Taheva Sanatoorium, on edaspidi AS Valga Vesi hallata.

Sel nädalal lõpetame klientidele kaugloetavate veearvestite paigaldused ning saadame teele vastavad teavitused.

Vahetult enne kõige pimedamat aega said nii silma- kui ka käegakatsutavaks projekti "Koolitee valgeks" raames tehtud tänavavalgustuse ehitustööde viljad Hargla ja Tsirguliina koolide ümbruses kui ka sealsetel mitte ainult kooliteeks kasutatavatel teedel - nimelt on nüüd nende asulate lastel valgustatud ja seega turvalisem koolitee.

Tänavavalgustuse tähtsus ja vajalikkus tuleb esile eriti praegu, kui hommikud on hämarad ning õhtud pimedad. 

Ohutuma koolitee rajamiseks vajalikud vahendid eraldas Valga Vallavalitus. Täname head koostööpartnerit Leonhard Weissi korraliku töö eest!

Pildil veel hiljuti puudunud tänavavalgustuse valgusvihus Hargla kool.

Valga Vallavalitsus koostöös AS-ga Valga Vesi ja OÜ-ga Keskkonnalahendused on koostanud Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2022-2035, mille eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele selliselt, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti.

Valga valla ÜVK arendamise kava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2021 - 30.11.2021 ning on tutvumiseks kättesaadav Valga valla kodulehel. Vajadusel on võimalik kavaga tutvuda kohapeal, siiski etteteatamisega, ka Valga Vallavalitsuses.

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Valga Veskijärve tänavavalgustuse ehituse ja rekonstrueerimise hange.

Projekti raames ehitatakse 30 uut valgustuspunkti ja rekonstrueeritakse 10 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete registris. Hanke viitenumber on 242919.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.detsember 2021 kell 12.00.

Täiendav informatsioon:

Jüri Teder, mob.nr: +372 51 50 615

e-post: jyri.teder@valgavesi.ee

Nagu viimastel aastatel kombeks, soovisime ka sel aastal Lõuna- Eesti Postimehe kalendris veidi lugejate tähelepanu köita ning broneerisime selleks terve maikuu, mille kaunistamiseks korraldas väljaanne, nagu igal sügisel, laste joonistusvõistluse «Mina märkan». Selle aasta teemaks oli "Minu unistuste purskkaev".

Vahvaid joonistusi saab vaadata Lõuna-Eesti Postimehe galeriis. Suur tänu kõikidele osalejatele ning nende juhendajatele!

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

4. november 2021. a

Veesüsteemide kontrollil pidage meeles, et soojustust vajab torustik kütmata keldris ning vundamendist läbiminekul. Ei tohi ära unustada ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist. Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud rea soovitusi, mida majapidamistes tuleks järgida vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi:

AS Valga Vesi alustab esmaspäeval, 01.novembril ühisveevärgi trasside ehitusega Tsirguliinas Valga maanteel ning Tehase tänaval. Kõigepealt tehakse ära puurimistööd ning kaevatakse veesõlmede ehituseks vajalikud kaevikud.

Seoses eeltooduga esineb 44.nädalal aadressidel Valga mnt 3, 8, 10, 12 ning Tehase tänaval veekatkestusi. Palume mõistvat suhtumist.

Alates tänasest saab õhtuti kogu Pedeli 4.paisjärve (uue nimega Rannajärve) äärsel kergliiklusteel turvaliselt ja ohutult liikuda, kuna sealsed tänavavalgustuse ehituse tööd on jõudnud lõpule.

Täname AS-i Kagu Elekter kiire ning korraliku töö eest!

Projekti sihtfinantseeris Valga Vallavalitsus, rahastas Rahandusministeerium vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud investeeringute taotlusele.

Lüllemäe veemajandusprojekti raames on projekteerimistööd tehtud ning ehitaja Taristu Grupp OÜ on plaani võtnud reoveepuhasti ehitustöödega alustada juba sel aastal, täpsemalt 15.novembril.

Reoveepuhasti jääb endisesse asukohta. Pildil kajastatud hetkeseis.

Projekt läheb maksma 554 569 eurot, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab 345 940 euroga ning ülejäänud on AS Valga Vesi omaosalus. Lõpptähtaeg 16.06.2022.

Kutsume teid osalema AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud avatud hankemenetluses: Kaagjärve veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööde hange.

Projekti raames rekonstrueeritakse ca 295 meetrit veetorustikku, ca 1790 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning ca 340 m survekanalisatsioonitorustikku. Lisaks on ette nähtud Sepa puurkaevu tamponeerimine ning pumplahoone likvideerimine ja kahe pumbaga varustatud kompaktreoveepumpla rekonstrueerimine. Reovee nõuetekohaseks puhastamiseks on ette nähtud Kaagjärve küla olemasoleva reoveepuhasti asemel uue raudbetoonmahutitel põhineva aktiivmudatehnoloogial reoveepuhasti rajamine.

Hange viiakse läbi e-hanke menetlusena. Hankedokumentidega saab tutvuda ja neid alla laadida Riigihangete Registris, hanke viitenumber 241796. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 15.november 2021 kell 11.00.

Pedeli 4.paisjärve kergliikustee äärde, täpsemalt lõigul Pika tänava sillast kesklinna poole ja mis on hetkel veel pime, ehitab vastava hanke võitja Kagu Elekter OÜ tänavavalgustuse, millega tagatakse puhkealal ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Hetkel on käimas kaevamistööd kannude ning elektrijuhtmestiku paigaldamiseks. Loodetavasti tarnitakse ka tänavavalgustuspostid ning- lambid õige pea ning õhtused jalutajad, sportijad ning jalgratturid saavad liikuda turvaliselt ning olla ka teistele nähtavad.

Projekti rahastab Valga Vallavalitusus 42 350 euroga vastavalt 21.09.2021 Rahandusministeeriumi  investeeringutoetuse taotluste rahuldamise otsusele nr 143.

26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele, kus ei kontrollita COVID tõendit. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

Vastavalt valitsuse poolt kehtestatud piirangutele palume AS Valga Vesi kontorit külastavatel klientidel kanda maski. Juhul kui maski kaasas pole, saab selle klienditeenindajalt, lisaks on tagatud käte desinfitseerimiseks vajalikud vahendid.

AS-l Valga Vesi on käsil mitu projekti: Lüllemäe veemajandusprojekt ning tänavavalgustuse projekt nimega Valga vald "Koolitee valgeks", millest viimase eesmärgiks on rajada uut ja täiendavat tänavavalgustust Tsirguliinas ja Harglas, et muuta nendes asulates liikuvate inimeste, eelkõige õpilaste koolitee pimedal ajal turvalisemaks ja mugavamaks. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Hanke võitja on Leonhard Weiss OÜ ning vajalikud ettevalmistused ehitustöödeks juba käimas - nimelt projekteerimistööd on lõpusirgel. Projekti rahastajaks on Valga Vallavalitsus.

15.juunil 2021 otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnaprogrammi veemajanduse valdkonna taotlusvooru toetuse saajad. 

AS-l Valga Vesi õnnestus sellest voorust saada rahastus Kaagjärve veemajandusprojektile. Projekti maksumus on 481 575 eurot, millest KIKi toetuse summa on 250 000 eurot ning AS Valga Vesi omafinantseering 231 575 eurot. Planeeritud lõpptähtajaks on 01.juuni 2023. 

13.aprillil andis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teada, et kuigi eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotlusvoor lõppeb 20.aprillil 2021, on hetkel juba eelarve maht täis ja tõenäosus taotlusele positiivne otsus saada väike.

Kogu vooru eelarve oli 15 326 036 eurot. 29.03.2021 seisuga oli eelarvest rahastusotsustega kaetud juba 14,1 miljonit eurot ning väljamakseid on teostatud summas 11,1 miljonit eurot.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade
22. märts 2021. a

Vee-ettevõtete Liit: „Puhas vesi võib lõppeda“

Tänasel rahvusvahelisel veepäeval teeb Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) üleskutse väärtustada puhast vett ning töötajaid, kes annavad igapäevaselt oma panuse, et elu säilimiseks vajalik vesi jõuaks kõikide tarbijateni.

Enamus inimesi Eestis on harjunud sellega, et kvaliteetne ja puhas vesi on alati olemas ja see ei saa kunagi otsa. Väga paljudes riikides maailmas see nii ei ole. Tänaseks puudub peaaegu igal kuuendal inimesel maailmas võimalus saada minimaalset vajalikku kogust puhast vett (20-50 liitrit) päevas ning maailmas sureb veepuudusesse umbes 5000 inimest päevas. Probleem on suurim just arengumaades, kus puhta vee puudus tekitab palju terviseprobleeme.

Vee varude mõttes elame me paljude riikidega võrreldes heas piirkonnas, kuid vee hea kvaliteedi ja korrektse tarne nimel näevad vee-ettevõtete töötajad igapäevaselt palju vaeva. Nõuetele vastav vee tarnimine, torustiku ja pumplate töökorras hoidmine ja reovee puhastamine on keerulised protsessid, mis nõuavad 24/7 palju tööd ja spetsiifilisi oskusi.