PROJEKTID

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018

Projekt number: 2014-2020.6.03.18-0133

28. jaanuaril 2019 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse heaks kiita meie taotlus „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“.

Projekti käigus soovime renoveerida 512 olemasolevat valguspunkti Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste asulates. Olemasoleva tänavavalgustuse taristu seisukord ei ole energiasäästlik ega ka kaasaja elektrinõuetele vastav, nii ohutuse kui valgustatuse osas. Projekti eesmärgiks on täielikult amortiseerunud või amortisatsioonipiirile lähenevate valgustite asendamine uute kaasaegsete LED valgustitega ja selle läbi energia- ja keskkonna säästmine ning ressursside efektiivsem kasutamine.

Projekti algus: 01.02.2019

Projekti lõpp: 31.12.2020

Projekti kogumaksumus: 965 716 eurot, millest toetuse summa 569 772 eurot.

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, omafinantseeringu garanteerib kohalik omavalitsus.

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt number: 14545

Valga Vesi AS esitas septembris 2018 SA KIK Keskkonnaprogrammi taotluse Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 17.detsembril 2018 kiitis heaks ja kinnitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus selle rahastamise. 

Tsirguliina aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise kaudu toimub piirkonna üldise elukvaliteedi ning teenuse
kvaliteedi parandamine. Projekt aitab tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

Projekti algus: 01.01.2019

Projekti lõpp: 11.12.2020

Projekti kogumaksumus: 1 784 991 eurot, millest Keskkonnaprogrammi rahastus 1 395 626 eurot

 

 

Greaton CMS