LIITUMINE

LIITUMINE

TAOTLUSE ESITAMINE

Vastavalt 27.aprilli 2022 Valga Vallavolikogu määrusele nr 12 hakkas kehtima uus Valga vallas kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri.

Liitumisprotsessi alustamiseks tuleb Teil täita ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise avaldus. Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos blanketil loetletud lisadega saatke 

- e-postiga aadressil valgavesi@valgavesi.ee

- postiga paberkandjal AS Valga Vesi aadressil Metsa 30, Valga linn 68206

 

LIITUMISTINGIMUSTE VÄLJASTAMINE

AS Valga Vesi vaatab liitumistaotluse läbi 15 päeva jooksul ja väljastab liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse kindlaks liitumispunktid, tehnilised nõuded kinnistu torustikule ja liitumistingimuste kehtivuse aeg. Liitumistingimuste väljastamine ei tähenda veel kinnistu liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kui kinnistu torustik ei ole välja ehitatud tingimuste kohaselt, võib vee-ettevõtja keelduda teenuslepingu sõlmimisest.

Liitumistaotluse läbivaatamine ja liitumistingimuste väljastamine on tasuta.

 

PROJEKTI TELLIMINE

Juhul kui on vajalik projekt, tellib liituja selle torustike ehitamiseks koostatud liitumistingimuste alusel vastavat litsentsi ja kogemust omavalt projekteerimisfirmalt. Projekt tuleb kooskõlastada kõigi võrguvaldajatega, muude huvitatud isikutega ning kohaliku omavalitsusega.

VASTUTUSALA

AS Valga Vesi vastutab kuni liitumispunktini ehitatud torustike ekspluatatsiooni ja korrashoiu eest. Klient vastutab vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise ja korrashoiu eest alates kinnistu liitumispunktist kuni majani. Liitumispunkti täpne asukoht määratakse liitumislepingus.